Estati Pwoteksyon Tanporè

Apèsi

Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) se yon estati tanporè imigrasyon ameriken ki etabli atravè yon lwa Kongrè bipatit (Lwa 1990 sou Imigrasyon an) ke Depatman Sekirite Enteryè (DHS) bay rezidan elijib peyi k ap sibi yon katastwòf anviwònmantal, konfli ame oswa kondisyon ekstrèm. Moun ki gen TPS yo resevwa yon pèmi travay ak pwoteksyon kont depòtasyon pou 6, 12 oswa 18 mwa alafwa, epi Sekretè Sekirite Enteryè a ka pwolonje TPS la nan limit 60 jou apre dat ekspirasyon an selon kondisyon aktyèl peyi konsène a.

Peyi sa yo gen deziyasyon TPS aktyèlman*:

 • Èl Salvadò (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Gine (TPS LA EKSPIRE: 21 me 2017)
 • Ayiti (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Ondiras (Pou kounye a, TPS la ap ekspire 5 janvye 2020 men vè peryòd 21 novanm 2019, DHS pral anonse yon pwolongasyon pwoteksyon otomatik pou nèf mwa jiska 5 oktòb 2020, si lòd Ramos la** efektif toujou)
 • Liberya*** (Gade anba la a)
 • Nepal (Pou kounye a, TPS la ap ekspire 24 jen 2019 men vè peryòd 10 me 2019, DHS pral anonse yon pwolongasyon pwoteksyon otomatik pou nèf mwa jiska 24 mas 2020, si lòd Ramos la** efektif toujou)
 • Nikaragwa (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Syera Leyòn (TPS LA EKSPIRE: 21 me 2017)
 • Somali (TPS la ap ekspire: 17 mas 2020)
 • Soudan Sid (TPS la ap ekspire: 2 novanm 2020)
 • Soudan (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Siri (TPS la ap ekspire: 30 septanm 2019)
 • Yemenn (TPS la ap ekspire: 3 mas 2020)

*Sa yo ka chanje. Tanpri verifye sitwèb USCIS la ak tablo CLINIC la souvan pou jwenn dènye enfòmasyon yo.
**Lis plis enfòmasyon sou lòd Ramos la ak sou Ramos v. Nielsen, pi ba a.
***Liberya benefisye yon pwoteksyon kont Depa Fòse Repòte (DED) k ap fini 30 mas 2020

Litij ak Devlopman sou TPS

Malerezman, Administrasyon Trump la ak DHS sispann TPS pou Nepal, Ondiras, Gine, Liberya, Syera Leyòn, Èl Salvadò, Ayiti, Nikaragwa ak Soudan. Sepandan, poutèt pwosè nan lajistis ke benefisyè TPS yo te antame e ki te benefisye desizyon favorab, Administrasyon an te oblije pwolonje TPS pou Èl Salvadò, Ayiti, Nikaragwa ak Soudan. Yo te pwolonje TPS tou pou Siri, Yemenn ak Somali men yo pat deziyen okenn nan peyi sa yo ankò, sa vle di ke nouvo moun k ap soti resaman nan peyi sa yo ki poko gen TPS, pa elijib pou aplike pou TPS malgre konfli aktyèl ki gen nan peyi dorijin yo.

Nan mwa oktòb 2018 la, yon jij distri federal nan Kalifòni ranvwaye tanporèman sispansyon pwoteksyon TPS Administrasyon Trump la pou imigran ki soti Èl Salvadò, Ayiti, Nikaragwa ak Soudan. TPS pou peyi sa yo te fikse pou l ekspire nan otòn 2018, men kounye a DHS anonse yon pwolongasyon TPS pou jiska 2 janvye 2020. Kidonk, dat ekspirasyon aktyèl yo pou Èl Salvadò, Ayiti, Nikaragwa ak Soudan se:

 • Èl Salvadò: TPS la ap ekspire 2 janvye 2020
 • Ayiti: TPS la ap ekspire 2 janvye 2020
 • Nikaragwa: TPS la ap ekspire 2 janvye 2020
 • Soudan: TPS la ap ekspire 2 janvye 2020

Kòm rapèl, sa a se sèlman yon delè tanporè pou Èl Salvadò, Ayiti, Nikaragwa ak Soudan jiskaske jij la rann yon desizyon final sou pwosè ki konteste desizyon Administrasyon an pou l elimine pwoteksyon sa yo.

Li enpòtan, nan tan ensèten sa yo, pou moun ki elijib pou re-enskri pou TPS yo fè sa pi vit posib. Ou ka jwenn yon gid pou re-enskripsyon etap-pa-etap, la a. Ou ka jwenn yon gid pou re-enskripsyon etap-pa-etap, pi ba a. Pandan tan sa a, defansè yo pral kontinye konvenk Kongrè a pou l itilize pouvwa l pou jwenn yon solisyon pèmanan pou tout moun ki gen TPS yo, kit enjonksyon an vize yo, kit li pa vize yo.

Gid pou Re-Enskripsyon ak Otorizasyon Travay

Chak fwa yo rezilye TPS oswa yo pwolonje l pou yon peyi yo deziyen, benefisyè TPS ki soti nan peyi sa a fèt pou yo re-enskri si yo ta renmen kenbe estati TPS la. Jeneralman, anplis de re-enskripsyon an, benefisyè TPS yo fèt pou reyaplike pou Dokiman Otorizasyon Travay yo, oswa EAD yo, pou yo ka kontinye travay legalman Ozetazini jiskaske TPS yo a ekspire.

Premyèman, verifye si fenèt re-enskripsyon an aktyèlman ouvri pou TPS pou peyi w la. Pou fè sa, ale sou paj TPS USCIS la a, epi seleksyone peyi w la sou bò goch paj la pou jwenn direktiv.

Pou kounye a, peryòd re-enskripsyon pou tout peyi TPS yo fèmen. Sepandan, si w pat re-enskri epi TPS la toujou aktif pou peyi w la, swiv etap sa yo pou w re-enskri:

 1. Chèche ansyen aplikasyon enskripsyon oswa re-enskripsyon w lan epi itilize l kòm gid pou w ranpli nouvo aplikasyon w lan. Ou ka verifye pou asire ke enfòmasyon ki sou nouvo aplikasyon w lan koresponn ak enfòmasyon ou te soumèt nan ansyen aplikasyon w lan.
 2. Asire ke w telechaje bon fòmilè yo dirèkteman nan USCIS. Ou ka telechaje yo la a. ENPÒTAN: si yon fòmilè demode oswa ansyen, USCIS pap aksepte l epi y ap rejte aplikasyon w lan.
 • W ap bezwen telechaje epi ranpli fòmilè sa yo. Asire w ke ou li lis egzijans yo pou chak fòmilè sou paj USCIS la pou garanti ou pap manke okenn dokiman oswa materyèl sipò ki egzijib:
 • Fòmilè I-821: Aplikasyon pou Estati Pwoteksyon Tanporè
 • Fòmilè I-765: Aplikasyon pou Otorizasyon Travay. Deskripsyon: sa a se aplikasyon pou resevwa yon Dokiman Otorizasyon Travay (EAD) pou travay legalman nan peyi Etazini, ki disponib pou tout moun yo apwouve pou TPS. Tanpri remake ke fòmilè sa a dwe gen ak li de (2) foto paspò ki gen non aplikan an, Nimewo Alyenn Kat la (A-Number), ak nimewo fòmilè a ekri nan do chak foto epi tache ak yon klips papye ak fòmilè I-765 lan.
 • Fòmilè I-912: Demann pou Dispans pou Peye Frè. Deskripsyon, dispans pou peye frè disponib pou kèk moun pou sèten sèvis imigrasyon ak fòmilè depi yo ka montre yo pa anmezi pou peye (bezwen finansyè).Fòmilè I-131: Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj. Deskripsyon: sa a se aplikasyon pou sa yo rele otorizasyon preyalab tanporè (advance parole), ki pèmèt moun nan vwayaje andeyò peyi Etazini. Tanpri remake ke fòmilè sa a dwe vini avèk de (2) foto paspò ki gen non aplikan an, nimewo Alyenn kat (A-Number), ak nimewo fòmilè a ekri sou do chak foto ak yon klips papye ki tache l ak fòmilè I-131 an.
 • Fòmilè I-601 Aplikasyon pou Dispans pou Motif Inadmisiblite. Deskripsyon: Lè w ap aplike, si w konnen gen yon motif pou inadmisiblite enpòtan ki aplike pou ou epi ou bezwen yon dispans pou w jwenn TPS, tanpri, ranpli fòmilè sa a. Sepandan, depi USCIS te apwouve yon fòmilè I-601 pou ou e ou te resevwa yon dispans pou inadmisiblite, ou pa bezwen soumèt yon nouvo Fòmilè I-601 pou okenn lòt aplikasyon TPS alavni. USCIS ka akòde yon dispans pou kèk motif inadmisiblite pou rezon imanitè, pou asire inite familyal oswa lè sa nan enterè piblik la. Tanpri remake ke ou dwe soumèt fòmilè sa a ak yon frè anrejistreman ki se $930 dola.
 • Yon lèt ki eksplike an detay poukisa w ap soumèt dosye w anreta. Lèt la dwe montre “rezon valab” pou enskripsyon anreta a – sètadi, ou dwe gen yon rezon valab pou sa. Rezon yo se ka, byenke se pa sa yo sèlman: yon sitiyasyon dijans ki te anpeche w soumèt dosye a alè, konfizyon rezonab akoz yon litij ki an sispan, oswa konfizyon akoz anons rezilyasyon oswa pwolongasyon DHS fè pou TPS pou peyi ou. Esplike kijan sitiyasyon sa yo te afekte w, enkli tou kijan yo te afekte kapasite w pou w te re-enskri alè.

*Si ou soumèt aplikasyon re-enskripsyon TPS ou a anreta, yo ka retade tretman aplikasyon w lan e sa ka lakoz yon enteripsyon nan otorizasyon travay ou a.

 1. Ranpli tout fòmilè yo ak presizyon. Sonje li avèk atansyon tout enstriksyon ki sou fòmilè yo epi sonje pou reverifye repons ou yo ak repons ou te mete nan ansyen aplikasyon enskripsyon oswa re-enskripsyon w lan pou enfòmasyon yo ka koresponn. Li rekòmande pou w ranpli fòmilè yo nan yon fason dijital pou asire tout enfòmasyon yo lizib. Si w ap ranpli yo alamen, asire ke ou ekri yon fason ki klè avèk yon plim ki gen lank nwa.
 2. Fè yon lèt kouvèti ki gen ladan l yon lis verifikasyon atik ak dokiman ki nan soumisyon an pou ede ajan USCIS la wè fasilman sa yo pral analize a.
 3. Achte chèk postal (money order) ou a. Ou ka achte youn nan biwo lapòs ameriken ki bò lakay ou a. USCIS pa aksepte lajan kach. Se pou chèk postal la fèt sou non “U.S. Department of Homeland Security” (pa itilize abreviyasyon tankou “DHS”).
  • Si aplikasyon an se pou yon moun ki gen laj 15 lane oswa plis, chèk postal la dwe pou $495 dola. Montan sa a kouvri frè anrejistreman pou Aplikasyon pou Otorizasyon Travay la (Fòmilè I-765) ($410) ak frè pou done byometrik yo ($85). Aplikan ki gen laj 14 lane oswa ki pi jèn pa bezwen fè done byometrik, kidonk chèk postal yo a dwe fèt pou $410 dola sèlman.
   Si w ap aplike pou yon dispans pou motif inadmisiblite (fòmilè I-601), ou dwe ajoute tou yon chèk postal pou $930 dola, ki se frè anrejistreman pou fòmilè sa a.
 4. Anbale aplikasyon w lan epi voye l ale. Nou rekòmande ke lè w ap prepare pakè aplikasyon w lan, ou mete dokiman yo nan lòd sa a pou l pi fasil pou yo analize l:
 • Chèk Postal $495 dola a ($410 pou aplikan ki gen laj 14 lane oswa ki pi jèn)
 • Lèt Kouvèti a
 • Fòmilè I-821 ki ranpli
 • Lèt ki eksplike rezon ki fè w ap renouvle anreta
 • Fòmilè I-765 ki ranpli. Fòmilè a dwe vini tou avèk de (2) foto paspò. Ou ka tache foto yo ak yon klips papye ansanm ak bon fòmilè a. Asire w ke ou ekri non aplikan an, Nimewo Anrejistreman kòm Etranje [Alyenn kat] (A-Number) a, ak nimewo fòmilè a sou do chak foto.
 • Lòt fòmilè ki ranpli ki konsène ka w la (pa egzanp, Fòmilè I-601, Fòmilè I-912, Fòmilè I-131)
 • Kopi tout pyès jistifikatif: sonje, plis genyen se pi bon l ap ye pou ou. Ajoute leplis dokiman posib sou istorik imigrasyon w lan.
  • Yon kopi dènye EAD w la (si posib, ajoute kopi tout EAD ou te resevwa pandan ane yo)
  • Ansyen avi otorizasyon TPS yo
  • Prèv idantite ak nasyonalite w, tankou paspò ak batistè
  • Prèv dat ou te antre nan peyi Etazini
  • Prèv rezidans (kote ou rete) nan peyi Etazini
  • Dosye tribinal (si yo te deja arete w, enkilpe w oswa kondane w pou yon enfraksyon penal)
  • Lòt dokiman sou pwosedi imigrasyon w yo

Ti Konsèy: Pa klipse dokiman aplikasyon w lan ansanm. Li rann li pi difisil pou pwosesis analiz la epi USCIS ka menm rejte aplikasyon w lan poutèt sa. Itilize twonbòn [klips papye] pito.

Apre ou fin analize epi w fin reverifye aplikasyon w lan pou wè si tout bagay kòrèk, ou pare pou voye l ale pa lapòs bay USCIS pou yo travay sou li. Adrès postal pou voye aplikasyon an depannde peyi kote w soti a ki te resevwa deziyasyon TPS la.

Ou ka verifye sou sitwèb USCIS la la a pou w konnen ki kote pou w poste aplikasyon w lan. Kou w rive sou sit la, sou bò goch anba TPS, seleksyone peyi w la. Kou w rive sou paj peyi ou seleksyone a, desann pou w ale nan “Kote pou w Voye Aplikasyon an [Where to File]” epi klike seksyon an pou louvri l e pou wè adrès postal ki kòrèk la pou voye aplikasyon w lan.

Ti Konsèy: Nou konseye pou w poste atravè yon kourye priyoritè ki gen yon nimewo verifikasyon ki pèmèt ou swiv li. Anvlòp ki gen pri fòfetè Kourye Priyoritè USPS yo ekselan pou sa.

Ekspirasyon TPS

Si TPS ou ekspire epi ou pa elijib pou re-enskri, w ap retounen nan estati imigrasyon ou te genyen anvan w te jwenn TPS la. Pa egzanp, si ou te antre nan peyi Etazini san enspeksyon epi ou pa elijib pou yon lòt fòm pwoteksyon imigrasyon, ebyen gen chans ke ou ka retounen gen yon estati san papye epi yo ka depòte w. Ou ta dwe konsilte yon avoka imigrasyon, yon òganizasyon sèvis legal, oswa reprezantan ki gen akreditasyon DOJ, pou gide w epi pou l byen egzamine ka w la pou wè si w kalifye pou yon lòt fòm pwoteksyon. Ou ka jwenn yon òganizasyon toupre w ki ka ede w avèk sa. Ou kapab itilize tou zouti imigrasyon an pou tcheke si w elijib pou lòt fòm pwoteksyon imigrasyon.

Si TPS ou ekspire epi ou elijib pou re-enskri, DHS ka otomatikman pwolonje EAD (Dokiman Otorizasyon Travay) aktyèl ou a pou l konsidere tan li pran pou soumèt epi trete aplikasyon -re-enskripsyon w lan. Nou konseye w pou re-enskri osito fenèt re-enskripsyon pou peyi w la louvri.

Kit ou kalifye pou yon lòt fòm pwoteksyon imigrasyon, kit ou pa kalifye, ou ta dwe monte yon plan preparasyon familyal pou prepare nou pou divès senaryo ki ta ka prezante. Ou ka jwenn gid yo la a. Ou kapab tou fè pratik pou w konn dwa w yo epi pou w montre fanmi w dwa yo tou. Ou ka jwenn videyo ak gid yo la a.

Pèmi travay ou a valid jiska dat ekspirasyon ki sou dokiman otorizasyon travay la. Si TPS ou ekspire men ou elijib pou -re-enskri, DHS ka otomatikman pwolonje EAD aktyèl ou a pou l konsidere tan li pran pou soumèt epi trete aplikasyon re-enskripsyon w lan.

Si yo sispann TPS pou peyi w la epi ou pa elijib pou renouvle li, ou pap ka renouvle pèmi travay ou a anba TPS.

Ou ka elijib pou yon lòt fòm pwoteksyon imigrasyon si w genyen oswa si w te genyen TPS. Ou ta dwe konsilte yon òganizasyon,yon avoka imigrasyon, oswa yon reprezantan ki gen akreditasyon DOJ pou analize ka w la, kòm ka chak moun inik epi ka gen plizyè opsyon. Ou ka jwenn yon òganizasyon toupre w ki ka ede w avèk sa. Lyen tou pou Zouti imigrasyon la a.

Estati yon sitwayen ameriken pa afekte si TPS paran l ekspire. Sepandan, yo ka sibi enpak emosyonèl oswa finansyè si yo fòse yon paran kite peyi Etazini. Si oumenm oswa yon manm fanmi w gen TPS, se yon bon ide pou fè yon plan familyal ki gen ladan l aranjman pou vwayaj, aranjman finansyè ak aranjman pou gad timoun ou yo, pou si w ta dwe demenaje oswa si w ap fè fas ak lòt sikonstans. Ou ka jwenn gid planifikasyon preparasyon familyal la a. Lè w fè yon plan, sa ap ede oumenm ak moun ki pwòch ou yo santi nou pi prepare epi pi ansekirite, kèlkeswa sa k rive a.

Si w gen Facebook epi w ap chèche yon resous senp, Working Families United kreye yon zouti itil ki gen enfòmasyon sou peyi ki gen deziyasyon TPS ki deja pase oswa ki aktyèl.

Peyi sa yo gen deziyasyon TPS aktyèlman*:

 • Èl Salvadò (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Gine (TPS LA EKSPIRE: 21 me 2017)
 • Ayiti (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Ondiras (Pou kounye a, TPS la ap ekspire 5 janvye 2020 men vè peryòd 21 novanm 2019, DHS pral anonse yon pwolongasyon pwoteksyon otomatik pou nèf mwa jiska 5 oktòb 2020, si lòd Ramos la** efektif toujou)
 • Liberya*** (Gade anba la a)
 • Nepal (Pou kounye a, TPS la ap ekspire 24 jen 2019 men vè peryòd 10 me 2019, DHS pral anonse yon pwolongasyon pwoteksyon otomatik pou nèf mwa jiska 24 mas 2020, si lòd Ramos la** efektif toujou)
 • Nikaragwa (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Syera Leyòn (TPS LA EKSPIRE: 21 me 2017)
 • Somali (TPS la ap ekspire: 17 mas 2020)
 • Soudan Sid (TPS la ap ekspire: 2 novanm 2020)
 • Soudan (TPS la ap ekspire: 2 janvye 2020)
 • Siri (TPS la ap ekspire: 30 septanm 2019)
 • Yemenn (TPS la ap ekspire: 3 mas 2020)

*Sa yo ka chanje. Tanpri verifye sitwèb USCIS la ak tablo CLINIC la souvan pou jwenn dènye enfòmasyon yo.
**Lis plis enfòmasyon sou lòd Ramos la ak sou Ramos v. Nielsen, pi ba a.
***Liberya benefisye yon pwoteksyon kont Depa Fòse Repòte (DED) k ap fini 30 mas 2020

Pou verifye dat sa yo nan Rejis Federal ofisyèl la, ale sou FederalRegister.gov epi chèche “TPS” ak non peyi w la (egzanp “TPS Nikaragwa [Nicaragua]”). Anplis, CLINIC kenbe yon tablo aktyalize deziyasyon TPS yo ak dat ekspirasyon ki koresponn yo.

Vwayaje

Moun ki gen TPS yo ki vle vwayaje andeyò peyi Etazini dwe aplike dabò pou yon bagay yo rele otorizasyon preyalab tanporè pou vwayaje (advance parole travel authorization). Ou kapab aplike pou li avèk Fòmilè I-131 epi soumèt li ansanm avèk fòmilè I-821 oswa separeman baze sou yon aplikasyon pou I-821 ki annatant oswa ki apwouve.

Sepandan, anvan w deside kite peyi a, ou dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon oswa yon reprezantan ki gen akreditasyon DOJ konsènan risk ki genyen pou vwayaje avèk yon otorizasyon preyalab tanporè avèk tou posibilite ki genyen ke yo ka kreye yon ajisteman nan estati elijibilite w baze sou estati w pou retounen nan peyi Etazini sou otorizasyon tanporè

Was this helpful?

Yes No

Thank you for your feedback. Your submission has been successful.